Xem thêm: print mistake September

opinion trong tin tức

Ví dụ collocations

opinion piece ý kiến
opinion polls Cuộc thăm dò ý kiến
own opinions ý kiến riêng
public opinion dư luận

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018