Xem thêm: fentanyl neuroscientist Geneva

opioid trong tin tức

Ví dụ collocations

opioid addiction nghiện opioid
opioid crisis khủng hoảng opioid
opioid epidemic dịch opioid

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018