Xem thêm: hallmark supporter breathe

optimistic trong tin tức

Ví dụ collocations

cautiously optimistic lạc quan thận trọng
more optimistic about this country lạc quan hơn về đất nước này
optimistic outlook triển vọng lạc quan
optimistic view cái nhìn lạc quan
tonight even more optimistic tối nay thậm chí còn lạc quan hơn

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018