Xem thêm: evacuee patriot February

ordinance trong tin tức

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018