Xem thêm: illusion sibling orphan

orphanage trong tin tức

Ví dụ collocations

taken to an orphanage đưa đến một trại trẻ mồ côi

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018