Xem thêm: United Arab Emirates dissent bail

oust trong tin tức

Ví dụ collocations

Houthis ousted Houthis hất cẳng
bid to oust đấu thầu để hất cẳng
oust President hất cẳng chủ tịch
ousted Nissan lật đổ Nissan
ousted President lật đổ tổng thống

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018