Xem thêm: regulation assess commitment

outcome trong tin tức

Ví dụ collocations

challenged the outcome thách thức kết quả
improving outcomes cải thiện kết quả
most likely outcome kết quả rất có thể
no-deal outcome kết quả không thỏa thuận
outcome bias kết quả thiên vị

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018