Xem thêm: forum reshuffle patriot

overhaul trong tin tức

Ví dụ collocations

overhaul of the political system đại tu hệ thống chính trị
plans to overhaul kế hoạch đại tu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018