Xem thêm: coup judiciary patriot

overthrow trong tin tức

Ví dụ collocations

attempting to overthrow cố gắng lật đổ
campaign to overthrow the state chiến dịch lật đổ nhà nước
overthrow the state through lật đổ nhà nước thông qua
overthrowing the government lật đổ chính quyền
running campaign to overthrow chạy chiến dịch lật đổ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018