Xem thêm: container discard waste

packaging trong tin tức

Ví dụ collocations

containers and packaging container và bao bì
plastic packaging bao bì nhựa

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018