Xem thêm: signatory frigate compliance

pact trong tin tức

Ví dụ collocations

military intelligence-sharing pact hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự
nuclear pact hiệp ước hạt nhân
pact with Mexico and Canada hiệp ước với Mexico và Canada
sharing pact with Japan hiệp ước chia sẻ với Nhật Bản
trade pact with Mexico hiệp định thương mại với Mexico

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019