Xem thêm: dignitary duchess Malaysia

parade trong tin tức

Ví dụ collocations

Day parade ngày diễu hành
Trooping the Colour parade Diễu hành diễu hành màu
military parade cuộc diễu hành quân sự

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018