Xem thêm: exhibitor clothing particulate matter

particle trong tin tức

Ví dụ collocations

charged particles hạt tích điện
dust particles hạt bụi
fine particles hạt tốt
particles in the air các hạt trong không khí
plastic particles hạt nhựa

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018