Xem thêm: crew member flight crew

passenger trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018