Xem thêm: judiciary dissident baton

persecution trong tin tức

Ví dụ collocations

political persecution đàn áp chính trị

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019