Xem thêm: sheikh recruitment Persian Gulf

petroleum trong tin tức

Ví dụ collocations

petroleum gas xăng dầu
petroleum products sản phẩm dầu mỏ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018