Xem thêm: financier extremist fraudulent

plea trong tin tức

Ví dụ collocations

enter a plea nhập một lời cầu xin
guilty plea nhận tội
plea bargains lời bào chữa
plea deal yêu cầu giải quyết

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018