Xem thêm: air pollution boulevard trainee

pollute trong tin tức

Ví dụ collocations

heavily polluted Bị ô nhiễm nặng
more polluted Ô nhiễm nhiều hơn
most polluted ô nhiễm nhất
polluted air không khí ô nhiễm
polluted water nước ô nhiễm

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018