Xem thêm: fentanyl cannabis opioid

potent trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019