Xem thêm: fentanyl opioid cannabis

potent trong tin tức

Ví dụ collocations

100 times more potent Mạnh hơn gấp 100 lần
most potent mạnh nhất
times more potent than morphine mạnh hơn gấp nhiều lần so với morphin

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019