Xem thêm: fentanyl cannabis opioid

potent trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019