Xem thêm: worshiper Christchurch accession

prayer trong tin tức

Ví dụ collocations

Friday prayers Cầu nguyện thứ sáu
Khamenei led prayers Khamenei dẫn đầu những lời cầu nguyện
during prayers trong lúc cầu nguyện
gathered in prayer tập trung cầu nguyện
thoughts and prayers suy nghĩ và cầu nguyện

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018