Xem thêm: particulate matter exacerbate chimpanzee

premature trong tin tức

Ví dụ collocations

premature deaths mất sớm, chết sớm
risk of premature death nguy cơ tử vong sớm

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019