Xem thêm: publishing opinion October

print trong tin tức

Ví dụ collocations

3D print In 3D
print edition under the headline phiên bản in dưới tiêu đề
section of the print edition phần của phiên bản in

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019