Xem thêm: investment industry sale

production trong tin tức

Ví dụ collocations

industrial production sản xuất công nghiệp
oil production sản xuất dầu
production company công ty sản xuất
production lines nhưng dây chuyên sản xuât
rice production sản xuất lúa

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018