Xem thêm: improvement future society

professional trong tin tức

Ví dụ collocations

financial professional chuyên gia tài chính
first professional chuyên nghiệp đầu tiên
health professionals chuyên gia sức khỏe
medical professionals các chuyên gia y tế
professional career sự nghiệp chuyên nghiệp

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018