Xem thêm: manufacturer revenue recession

profit trong tin tức

Ví dụ collocations

corporate profits lợi nhuận doanh nghiệp
high profits lợi nhuận cao
net profit lợi nhuận ròng
non-profit organization tổ chức phi lợi nhuận
pre-tax profit lợi nhuận trước thuế

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018