Xem thêm: irregularities security force participation

provincial trong tin tức

Ví dụ collocations

provincial authorities chính quyền tỉnh
provincial capital tỉnh lỵ
provincial directorate ban giám đốc tỉnh
provincial electoral bầu cử tỉnh
provincial head tỉnh trưởng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018