Xem thêm: print genetic succeed

publishing trong tin tức

Ví dụ collocations

publishing a letter she wrote xuất bản một bức thư cô ấy đã viết
publishing house nhà xuất bản
publishing industry ngành xuất bản

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018