Xem thêm: qualify player reign

qualifier trong tin tức

Ví dụ collocations

Euro 2020 qualifier Vòng loại Euro 2020
World Cup qualifier Vòng loại World Cup

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018