Xem thêm: ocean plastic transmit

recycle trong tin tức

Ví dụ collocations

plastic recycling tái chế nhựa
waste recycling tái chế rác thải

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018