Xem thêm: contempt subpoena impeachment

redact trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018