Xem thêm: uproot petroleum counterfeit

refinery trong tin tức

Ví dụ collocations

oil refineries nhà máy lọc dầu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018