Xem thêm: nomination nationwide achieve

reform trong tin tức

Ví dụ collocations

WTO reform Cải cách WTO
economic reforms cải cách kinh tế
pension reform cải cách lương hưu
reform and opening-up Cải cách và mở cửa
structural reforms cải cách cơ cấu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018