Xem thêm: braid voluntarily admit

regret trong tin tức

Ví dụ collocations

We regret Chúng tôi hối hận
deep regret hối tiếc sâu sắc
deep sorrow and regret nỗi buồn sâu sắc và hối tiếc
deeply regret hối tiếc sâu sắc
no regrets không hối tiếc

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018