Xem thêm: layoff exploitation sanitary

remedy trong tin tức

Ví dụ collocations

problem is remedied vấn đề được khắc phục

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019