Xem thêm: drilling inspection independence

resolutely trong tin tức

Ví dụ collocations

resolutely continue kiên quyết tiếp tục
resolutely supports kiên quyết hỗ trợ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018