Xem thêm: Georgia collide nomination

resonate trong tin tức

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018