Xem thêm: price decrease percent

respectively trong tin tức

Ví dụ collocations

million respectively triệu tương ứng
percent respectively phần trăm tương ứng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018