Xem thêm: survey advertiser rebalancing

respondent trong tin tức

Ví dụ collocations

percent of respondents phần trăm số người được hỏi
respondents said người trả lời nói

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018