Xem thêm: levy tariff escalation

retaliate trong tin tức

Ví dụ collocations

forces retaliated lực lượng trả đũa
retaliate against US trả thù Mỹ
retaliated against trả thù
threatened to retaliate dọa trả đũa
vowed to retaliate thề sẽ trả đũa

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018