Xem thêm: worth shutter broad

ruin trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018