Xem thêm: mission potentially progress

satellite trong tin tức

Ví dụ collocations

built satellite xây dựng vệ tinh
satellite data dữ liệu vệ tinh
satellite dish đĩa vệ tinh
satellite imagery hình ảnh vệ tinh
satellite images hình ảnh vệ tinh

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018