Xem thêm: dupe fraudulent fugitive

scam trong tin tức

Ví dụ collocations

alleged scam lừa đảo bị cáo buộc

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019