Xem thêm: dupe fraudulent fugitive

scam trong tin tức

Ví dụ collocations

alleged scam lừa đảo bị cáo buộc

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019