Xem thêm: coal algorithm user

screen trong tin tức

Ví dụ collocations

TV screens màn hình TV
big screen màn hình lớn
bottom of the screen phía dưới màn hình
computer screen màn hình máy tính
screen time thời gian trên màn hình

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018