Xem thêm: before whole until

seat trong tin tức

Ví dụ collocations

deep-seated lâu đời
empty seat ghế trống
seat majority ghế đa số
seats in parliament ghế trong quốc hội
seats in the House ghế trong nhà

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018