Xem thêm: Hyderabad inequity warfare

segregation trong tin tức

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019