Xem thêm: stray reckon dissent

seize trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018