Xem thêm: stray councillor education

seize trong tin tức

Ví dụ collocations

police seize cảnh sát thu giữ
seize control of Brexit process nắm quyền kiểm soát quá trình Brexit
seize the opportunity nắm lấy cơ hội

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018