Xem thêm: United Arab Emirates Qatar petroleum

sheikh trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019